Услуге

Увод

Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011 и 99/2011 - др. закон) је у правни поредак Републике Србије увео институт (приватни) извршитељ.

Извршитељ је носилац јавних овлашћења именован од стране министра надлежног за послове правосуђа који у статусу службеног лица спроводи извршење и врши друга јавна овлашћења која су им Законом о извршењу и обезбеђењу поверена, посебно:

Јелена Виторовић је именована за извршитеља Решењем Министра правде и државне управе од 20.03.2013. године, а Соња Лозанић Решењем од 01.07.2013. године, обе за подручје Првог основног суда у Београду и Привредног суда у Београду, чиме су надлежне за спровођење Решења о извршењу и обезбеђењу која су донели ти судови, без обзира на подручју ког суда треба извршити конкретну радњу.

Услови пословања

Износи накнада и награда за рад извршитеља утврђени су Правилником о тарифи о наградама и накнадама за рад извршитеља (Сл. Гласник РС бр. 50/2012) који можете пронаћи на следећој интертнет адреси: http://www.komoraizvrsitelja.rs/propisi/podzakonska-akta/pravilnik-o-tarifi-o-nagradama-i-naknadama-troskova-za-rad-izvrsitelja-sl.

Државни органи, банке, послодавци и друга правна лица дужна су да на захтев извршитеља обезбеде приступ подацима којима располажу о одређеном дужнику, а који су неопходни за радње извршења и обезбеђења. У року од неколико дана државни органи достављају извршитељима податке о пријављеним пребивалиштима извршних дужника, возилима у њиховом власништву, податке да ли су запослени или корисници пензија, а банке податке о текућим и штедним рачунима извршних дужника и средствима која се на истима налазе. Полиција је дужна да по налогу извршитеља спроведе мере и употреби средства принуде потребна ради спровођења извршења.

Поред два извршитеља, наша канцеларија има стручна лица запослена по уговору о раду, дипломираног правника, дипломираног економисту, административне раднике и сараднике на терену.

Оба извршитеља имају са Mega Computer Engineering из Београда закључен Уговор о коришћењу и одржавању AVPPI апликације за електронско евидентирање и вођење предмета, као и уговор са Републичком геодетским заводом о коришћењу KnWeb сервиса који омогућава претраживање базе података катастра непокретности у Републици Србији и преглед података преко адресе, броја парцеле, ЈМБГ-а, називу лица, броју Листа непокретности. Поседују квалификовани електронски сертификат, што омогућава електронску размену података са Народном банком Србије.

Остварена је блиска сарадња са извршитељем Александром Павловићем, именованим за подручје Основног суда у Краљеву, који је надлежан за територију општина Врњачка Бања, Рашка и град Краљево и Привредног суда у Краљеву, који је надлежан за територију општина Александровац, Брус, Варварин, Врњачка Бања, Рашка, Сјеница, Трстеник, Тутин и Ћићевац и градове Краљево, Крушевац и Нови Пазар.

У могућности смо да вам понудимо услуге организовања транспорта, ангажовања помоћних радника, складиштења и чувања покретних ствари у извршним поступцима у којима се извршење спроводи пописом, проценом и продајом покретних ствари.